ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΤΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ TSOUNAMI ΣΕ...

Δευτερόλεπτα

Home |Rss Feeds | Forum | Find us on Facebook | Friendly Banners

Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011

Συνεχίζεται η απόθεση σκουπιδιών στα Τσαίρια !!!!!!

Χθές έκανα ανάρτηση για την χωματερή στα Τσαίρια πιστεύοντας ότι δεν θα συνεχιστεί άλλο η ίδια κατάσταση.Σήμερα διαπιστώνεται ότι συνεχίζουν την απόθεση σκουπιδιών αυτοκίνητα του Δήμου(και σίγουρα δεν ευθύνονται οι οδηγοί)με εντολή των αρμόδιων υπευθύνων.Οι φωτογραφίες είναι σημερινές!!Παρότι το Τοπικό συμβούλιο σε συνεδρίαση του αποφάσισε την κατάργηση της χωματερής συνεχίζεται η απόθεση σκουπιδιών..

διαβάστε την απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Περαίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΙΑΣ
Αριθ.Αποφ 06/2011
(ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 02/25-01-2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Περαίας του Δήμου Θερμαϊκού.

Περίληψη: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΓΙΑ ΟΓΚΩΔΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΑΙΑ
Στην Περαία, σήμερα, 25 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00μ.μ στα Γραφεία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, Λογοθέτου 2, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Περαίας του Δήμου Θερμαϊκού, ύστερα από την με αριθμ πρωτ 03/24/01/2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Περαίας κου Αλεξιάδη Σταύρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ 2 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα και τα έντεκα (11) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2. ΛΙΓΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ (ΑΧΙΛΛΕΥΣ)
3. ΒΛΟΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
4. ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
5. ΚΑΡΑΓΑΤΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΡΕΓΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
7. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
8. ΧΟΧΛΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9. ΚΑΛΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10. ΚΑΛΑΜΒΟΚΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
11. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Κα Γιάγκου Αικατερίνη, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Θερμαϊκού κατόπιν της ανάθεσης καθηκόντων ειδικού γραμματέα από τον Δήμαρχο με την υπ΄αριθμ 4/16/03-01-2011 απόφαση.
Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Περαίας εισηγήθηκε το 5ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την χωματερή για τα ογκώδη στην Περαία.
Σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ 2 ζ,η του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87α/07-06-2010), το συμβούλιο της Δημοτικής κοινότητας διατυπώνει προτάσεις που αφορούν την προστασία της δημόσιας υγείας.
Ο Πρόεδρος εισηγείται τα ογκώδη από την Αγία Τριάδα και τους Νέους Επιβάτες να μην πετιούνται στην χωματερή της Περαίας
Ο Κος Καραγάτσογλου εισηγείται την κατάργηση τελείως της χωματερής
.
Το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας μετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή θέσεων και απόψεων και αφού έλαβε υπόψη:
1) Tην εισήγηση του Προέδρου.
2) Το άρθρο 83 παρ 2 η του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87α/07-06-2010).

Αποφασίζει ομόφωνα να γνωμοδοτήσει
Υπέρ του καθαρισμού και της κατάργησης της χωματερής.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 06/2011
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Share/Save/Bookmark

Δεν υπάρχουν σχόλια:

navigation pages